Reklamační list můžete stáhnout zde:  STÁHNOUT FORMULÁŘ (odkaz na formulář)

Pokud reklamujete zboží nebo odstupujete od kupní smlouvy, zašlete nám zboží společně s vyplněným formulářem na adresu:

Mandy Zlín s.r.o.

Babice 52 (areál ZD Pomoraví)

687 03 Babice

 Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu.

  • Práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále § 13, § 30 až 36 zákona o ochraně spotřebitele).
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Mandy Zlín s.r.o., Babice 52 (areál ZD Pomoraví), 687 03 Babice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  • Kupující zajistí dopravu vadného zboží k prodávajícímu. V případě, oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného, pokud prokáže jeho výši.
  • Kupující uplatňuje reklamaci dopravou zboží k prodávajícímu společně s informací a specifikací o nesouladu zboží s objednávkou (vada zboží, nekompletnost dodávky, apod.).
  • Reklamační protokol probíhá tak, že prodávající potvrdí písemnou formou kupujícímu, uplatnění práva z vadného plnění a odešle na adresu kupujícího do 14 dnů od přijetí.
  • V souladu s reklamačním protokolem prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace, do 14 dnů, od přezkoumání zboží a to písemnou formou, na adresu specifikovanou kupujícím při uplatnění práva z vadného plnění.
  • Záruční doba na zboží nabízené v e-shopu je platná dle zákona a činí 2 roky ode dne nákupu. V případě potřeby servisu zboží, může kupující kontaktovat prodávajícího.

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem na adrese: obchod@mandyzlin.cz ( tel +420 736 624 494) nahlásí tuto skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

V případě jiného problému, než fyzického poškození, řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci na emailu obchod@mandyzlin.cz